Szállítás és fizetés

 

 1. A Coffee&Drink Systems Kft. arra törekszik, hogy a vállalt szállítási határidőt minden körülmény között megtartsa, azonban ez csak annak a szállító általi írásbeli megerősítés esetén kötelező érvényű a szállítóra nézve.

 1. A szállító nem köteles megtéríteni a megrendelőnek a késedelemből származó kárát, amennyiben bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. A szállító kizárja felelősségét a megrendelőnek az esetleges késedelmes teljesítésből eredő elmaradt hasznaiért.

 1. A megrendelő vállalja, hogy a gépek beszerelésének napjáig saját költségére elkészíti a szükséges víz- és elektromos csatlakozásokat. Az egyes berendezések csatlakozásait a szállító által közölt igényeknek megfelelően kell kiépíteni. Megrendelő felelőssége a berendezés működéséhez szükséges engedélyek (vállalkozói igazolvány, ÁNTSZ, stb.) beszerzése ill. a továbbiakban az üzemeltetésre vonatkozó hatályos előírások betartása.

 1. Egyes géptípusokhoz szükséges szénsav palack és reduktor beszerzése mindig a megrendelő külön feladata és a gép árától függetlenül külön költséget jelent számára (a Coffee&Drink Systems Kft.-nél is megrendelhető)

 1. A szállító vállalja, hogy a megrendelő által kijelölt kezelő személyzetet egy alkalommal költségmentesen betanítja.

 1. A szállított gép esetleges meghibásodását a megrendelő haladéktalanul köteles bejelenteni, melyet a szállító a vállalt jótállási feltételeknek megfelelően elhárít. A bejelentés a megadott elérhetőségek valamelyikén történhet. A szállító által vállalt jótállási idő felújított gép esetében 6 hónap, új gép esetében 1 év a gép átvételétől számítva. A jótállási idő letelte után a gép javítása a megrendelő számára külön költséget jelent. A kisméretű, ún. asztali gépek szervizelése a budapesti szervizközpontban (Szállító telephelye) történik. A kiszállási költségek a jótállás alatt is a megrendelő költségét képezik, ellenkező értelmű megállapodás hiányában.

 1. A szállítót nem terheli a vállalt jótállás a jogszabályokban meghatározott eseteken túl akkor sem, ha:

 • A megrendelő olyan műszaki beavatkozásokat végzett, amely nem a vásárolt gép működtetéséhez tartozik vagy az esetleges javításokat és karbantartásokat arra nem jogosult harmadik személlyel végeztette el. (Jogosult személy: a COFFEE&DRINK SYSTEMS Kft alkalmazottja, vagy megbízottja)

 • A megrendelő a berendezést nem megfelelő gondossággal kezelte.

 • A kiszállítás, beüzemelés nem a Coffee&Drink Systems Kft. által történt

 • A megrendelő a 6. pontban részletezett módon nem jelezte a hibát a szállítónak vagy nem adott lehetőséget az utólagos javításra.

 • A jótállási kötelezettség nem vonatkozik: az elemi kárból, külső behatásból, helytelen szállításból vagy raktározásból, törésből bekövetkezett hibákra, a nem rendeltetésszerű használat, idegen beavatkozás, nem megfelelő töltőanyag használat, illetve minden egyéb gyártási hibán kívüli ok miatt fellépő hibára. A vízkövesedésből, cukrosodásból, tejfelhasználásból adódó meghibásodásokra, valamint a vízlágyító regenerálására a jótállás nem terjed ki. A jótállás feltétel: a jótállás kizárólag a gép elektronikus részeire vonatkozik, az egyes kopóalkatrészekre nem.

 1. Jótállási javítás a jótállási feltételeknek megfelelően, a gépet (gyártási illetve azonosító szám alapján) igazoló adás-vételi okirat vagy beüzemelési jegyzőkönyv bemutatása vagy a szállító nyilvántartása alapján vehető igénybe, melynek - megrendelő általi - átírása, javítása, törlése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

 1. A szállító - a vállalt jótállási kötelezettsége alapján -, a jótállási idő alatt a felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 1. A szállító a berendezések esetleges hiányosságaiból keletkező járulékos károkra vonatkozó igényekért a felelősségét kizárja.

 1. A megrendelő a szerződés tárgyát a vételár teljes kifizetéséig biztosítékul nem adhatja, meg nem terhelheti. A leszállított berendezések a teljes vételár kifizetéséig a szállító tulajdonában maradnak.

 1. Az esetleges lefoglalásokról vagy a még szállító tulajdonában lévő gép megrongálódásáról a szállítót azonnal értesíteni kell.

 1. A szállító a megrendelő 5 napos késedelembe esetén jogosult a szerződés tárgyát visszaszállítani, vagy arról egyéb módon rendelkezni. Fizetési késedelem esetén a szállító írásbeli nyilatkozatával, érdekmúlásának minden további bizonyítása nélkül jogosult a szerződéstől elállni. A szerződés ebben az esetben megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg azzal, hogy a szállító jogosult az igazolt költségeinek megrendelő általi megtérítésére (beszerzés, szállítás,…stb. költségek), jogosult továbbá a gépet tartozékaival együtt elszállítani az abban található töltőanyaggal és pénzzel együtt.

 1. Szállító meghiúsulási kötbérként a megrendelt berendezés teljes vételárának 10%-át köti ki. A kárátalány jogi jellemzője, hogy a szállító a kötbérre attól függetlenül jogosult, hogy tényleges kárát külön bizonyítania kellene. A szállító a kárátalányt meghaladó kárát a kötbér megfizetésén túl is követelheti.

 1. Az előzőek értelmében a szállítót a gép teljes vételárának 10%-a akkor is megilleti, ha a megrendelő a megrendelést a szerződés aláírását követő 24 órán túl, de a berendezés leszállítása előtt visszavonja.

 1. A speciális - nem a megrendelő céget reklámozó- designban megrendelt gépek reklámfelületét (felirat, embléma) az első üzembe helyezést követő minimum 5 évig a gépen kell tartani eltakarás- és külön térítés nélkül. A esetleges különféle címen megjelölt kedvezmények a megrendelő által időarányosan visszafizetendők, amennyiben a kedvezmény adását szolgáló feltételek nem teljesülnek a megrendelt berendezés beüzemelését követően a megjelölt időtartamig.

 1. A szállító 2.és 9.pontban rögzített felelősségének kizárása illetve korlátozására tekintettel állapították meg a felek a szállítói díjat.

 1. A Coffee&Drink Systems Kft. az árváltozás jogát fenntartja, amennyiben az MNB devizaárfolyam változása a megrendelést követően az ajánlatadási időpont EURO devizaárfolyamához képest az 1 %-ot meghaladja.

 1. Fizetési feltételek: 50% előleg megrendeléskor, 50% a berendezés átvétele előtt, ha más irányú megállapodás nem történt. Ettől eltérő megállapodást a fizetési feltételek rovatban kell szerepeltetni.

 1. A felek kijelentik, hogy egymás közt felmerült vitákat békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén pedig alávetik magukat a Budapesti Ügyvédi Kamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos illetékességének.